POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W POLSKIEJ EKOLOGII SP. Z O.O.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych i obowiązujących w tym zakresie krajowych aktów prawnych i wykonawczych do nich informujemy, że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Dorota Ciężkowska. Z Inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail: info@poleko.pl lub listownie na adres: Polska Ekologia Sp. z o.o., ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

   1. Zawarcie i realizacja umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
   2. Realizacja obowiązków przewidzianych prawem, w tym wystawianie i przechowywanie faktur, prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej oraz archiwizacja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i w związku z przepisami o rachunkowości oraz podatkach.
   3. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dbaniu o swój wizerunek i ochronie swoich interesów).
   4. Rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
   5. Ściąganie należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).
   6. Prowadzenie działań marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
   7. Komunikacja w związku z korespondencją kierowaną do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej niezwiązaną z umową zawartą z nadawcą lub ze świadczonymi przez Administratora usługami na rzecz nadawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.)
   8. Obsługa sprawy zgłoszonej Administratorowi drogą telefoniczną, dotyczącej aspektów niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy).
   9. Identyfikacja nadawcy i obsługa jego zapytania przez udostępniony formularz kontaktowy w serwisie internetowym Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi), a w przypadku danych podanych nieobowiązkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 4. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności. Również firmom windykacyjnym oraz firmom świadczącym usługi marketingowe.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których dane osobowe są gromadzone, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

  1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy, kontaktu z osobami zgłaszającymi sprawę i obsługi zapytania. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów.

 8. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Polskiej Ekologii Sp. z o.o. listownie na adres ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz lub na adres email: info@poleko.pl

 9. Polityka Przetwarzania Danych Osobowych w Polskiej Ekologii Sp. z o.o. jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

  Aktualna wersja Polityki Przetwarzania Danych Osobowych obowiązuje od 08.08.2022r.