Kategorie

Marki własne

Aktuality

Pompy Ciepła LG

Polecamy Pompy Ciepła LG

Více
Nová tepelná čerpadla Panasonic

Nová tepelná čerpadla Panasonic

Více
Mapa dojazdu do siedziby firmy

Mapa dojazdu do siedziby firmy

Více
Rozpoczęcie wysyłki zamówień

Pragniemy poinformować, że wysyłka produktów od dnia 11-01-2021 realizowana jest bez żadnych opóźnień.

Více

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SWATT.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.swatt.pl

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedający – Polska Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071647, NIP: 522-244-71-87, e-mail: sprzedaz@swatt.pl; telefony kontaktowe: doradztwo techniczne i sprzedaż: 533 301 141 lub 881 765 356, informacje dotyczące realizowanych zamówień: 530 216 722 lub 533 301 134, reklamacje i zwroty towaru: 530 216 722 lub 533 301 134, faktury i płatności:  530 216 722 lub 533 301 134 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.swatt.pl;

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

Użytkownik – każda osoba lub Firma korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
Towar lub Towary – produkty z branży instalacyjnej, m.in. nagrzewnice, pompy ciepła, systemy solarne, fotowoltaika, rekuperatory powietrza, wentylatory, centrale klimatyzacyjne, pompy ciepła, kratki, kotły, kominki, zasobniki wody, akcesoria oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym, co obejmuje także zapisy na szkolenia przeprowadzane przez Sprzedającego;
Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, i ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający;
Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Miejsce odbioru – lokal pod adresem: ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia w Dni robocze, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu odbioru ze Sprzedającym;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego, a w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;
Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;
Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
Firma – Zamawiający, który dokonuje w Sklepie internetowym Zamówienia związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; w celu uniknięcia wątpliwości za Firmę uważany jest w szczególności Zamawiający, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego, zaznaczył opcję „Proszę o weryfikację użytkownika jako firmę” i podał dane niezbędne wystawienia faktury VAT, w tym NIP. Wybór opcji Firma wiąże się dla Zamawiającego z możliwością uzyskania punktów w programie lojalnościowym organizowanym przez Sprzedającego (o warunkach programu decyduje wyłącznie Sprzedający biorąc pod uwagę przyjęte przez siebie kryteria) oraz uzyskaniem korzystniejszych warunków współpracy;
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)Kodeksu cywilnego;
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.); Konsument ma prawo korzystać z programu lojalnościowego organizowanego przez Sprzedającego.
Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:


Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalne, spełniają określone przepisami prawa wymogi oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Do każdego zamówionego Towaru dołączone zostaną następujące dokumenty: dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz karta gwarancyjna (jeśli Towar objęty jest gwarancją producenta) i instrukcja obsługi (o ile Towar taką posiada).
Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Użytkownik może zmienić także walutę płatności na Euro (EUR) lub korony czeskie (CZK), wówczas Cena jest także ceną brutto (zawiera podatek VAT), ale płatność następuje w walucie wybranej przez Użytkownika.
Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.swatt.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
d. aktywne konto e-mail.
Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
Sprzedający informuje, że stosuje Kodeks dobrych praktyk opracowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, a dostępny pod adresem: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre-zadady-ecommerce.pdf

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:


Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz usługi „Wyślij do znajomego” i usługi „Napisz opinię”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych:
przez Użytkownika będącego Konsumentem: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon komórkowy, adres e-mail będący jednocześnie Loginem, oraz ustalenia Hasła;
przez Użytkownika będącego Firmą: imię i nazwisko, adres (zgodnie z CEiDG lub KRS), kod pocztowy, miasto, kraj, telefon komórkowy, pełna nazwa Firmy, NIP, adres e-mail będący jednocześnie Loginem, oraz ustalenia Hasła.
Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.
Każdy Konsument może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego. Konsument proszony jest o uaktualnianie swoich danych w razie ich zmiany. W przypadku zmiany danych dotyczących Firmy, Użytkownik przed dokonaniem zmian danych w Koncie Zamawiającego powinien poinformować Sprzedającego wysyłając informację o tym, które z danych Firmy są zmieniane mailowo na adres email: finanse@poleko.pl, bądź też pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.

Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracji lub też wpisze adres e-mail w pole udostępnione w tym celu w Sklepie internetowym. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługa „Wyślij do znajomego” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze prezentowanym w Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym w Sklepie internetowym, wskazuje nazwę znajomego oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze w Sklepie internetowym. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

Usługa „Napisz opinię” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia opinii o Towarze na Stronie Towaru, a także na ocenę Towaru w pięciostopniowej skali wyrażonej w gwiazdkach, Opinia pojawia się na Stronie Towaru po jej akceptacji przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

Udostępniając i zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego, newslettera i pozostałych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,     
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,     
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,     
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi newslettera klikając w odpowiedni link w każdej otrzymanej mailowo wiadomości lub też kontaktując się w tej sprawie ze Sprzedającym. Z pozostałych usług Użytkownik może nieodpłatnie w każdej chwili zrezygnować poprzez zaprzestanie korzystania z nich.
Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej dane Użytkownika, w tym adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego oraz krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.
Reklamacje w zakresie usług świadczonych droga elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:


Dokonując Zamówienia, Użytkownik musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego. Istnieje również możliwość dokonania zakupu bez założenia konta.
Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
po wyborze Towarów, kliknięcie w ikonkę „Koszyk” i jeśli Użytkownik wybrał już wszystkie Towary, kliknięcie w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
następnie należy: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto Zamawiającego podając wymagane dane osobowe, o których mowa w Rozdziale III. ust. 2. lit. a. lub b.,
następnie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole,
następnie dokonać wyboru sposobu płatności i metody dostawy oraz wpisać ewentualne uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, a w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
Do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.
Każdy Użytkownik (Konsument lub Firma) może dokonać również zamówienia drogą mailową lub telefoniczną lub też MMSem. W przypadku dokonania w ten sposób Zamówienia, Zamawiający proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa Rozdziale III, ust. 2. lit. a. lub. b. W przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta drogą mailową, telefoniczną lub MMSem do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Konsumenta adres email.
Sprzedający przyznaje Firmie rabaty od Cen podanych na Stronie Towaru. W Sklepie internetowym dostępne są trzy poziomy rabatowania dla Firm nazwane jako:
instalator – grupa rabatowa I
instalator – grupa rabatowa – II
instalator – grupa rabatowa – III
Podstawowe informacje dotyczące rabatów dostępne są w Sklepie internetowym w zakładce STREFA INSTALATORA/SYSTEM RABATOWANIA, zaś szczegóły dot. rabatowania ustalane są pomiędzy Firmą a Sprzedającym.
Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:


Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta ING Bank Śląski S.A. 76 1050 1070 1000 0090 3047 8748 Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie oraz Loginu. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.
Przedpłata na konto Sprzedającego za pomocą systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl,
płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia z miejsca odbioru lub od kuriera.
odroczony termin płatności - dotyczy tylko Użytkownika zarejestrowanego jako Firma. Firma składając po raz pierwszy zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego ma możliwość realizacji pierwszej transakcji, do kwoty 5.000,00 PLN brutto z kredytem kupieckim, pod następującymi warunkami:

1) prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy oraz

2) nie znajduje się w stanie upadłości ani restrukturyzacji.

Podstawowy termin płatności dla pierwszej transakcji wynosi 7 dni. Wydłużenie terminu płatności następuje w oparciu o analizę dotychczasowej współpracy jak również o weryfikację zdolności finansowej klienta. Odroczony termin płatności jest przyznawany indywidualnie dla każdej Firmy, maksymalnie wynosi 60dni.

zapłata w systemie ratalnym.
Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce PayPro S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.
Zamówienia nie opłacone w terminie 2 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, są anulowane. Zamówienia nie odebrane z Miejsca odbioru są anulowane w terminie 3 Dni roboczych od upływu uzgodnionego terminu ich odbioru.
Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem informacji z platformy płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Zamawiającego (w razie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych) lub też z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (jeśli odbiór następuje z Miejsca odbioru lub Firma posiada przyznany odroczony termin płatności).
Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD, FEDEX, GLS, INPOST, OPEK, POCZTA POLSKA, SCHENKER, SIÓDEMKA, TNT, UPS, X-PRESS, K-EX, RABEN.
Koszty dostawy Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uzależnione są od ilości, wagi, objętości zamawianych Towarów. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje zamówienia” po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA:


Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
Na Stronie Towaru widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. posiadania na magazynie Sprzedającego wybranego Towaru. Zamówione Towary wysyłane są z reguły w terminie wskazanym na Stronie Towaru. Termin ten jest liczony po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub otrzymaniu informacji o dokonaniu płatności poprzez platformę płatności elektronicznych, lub też po zawarciu Umowy sprzedaży – zależnie od wybranej formy płatności. Towary wydawane są Konsumentowi najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny termin.
Jeśli jednak w Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne do wysyłki, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy. W przypadku, gdy adres dostawy znajduje się poza Polską, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.
W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Zamawiającego faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.
W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w Rozdziale V. ust. 3. Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego. Powinna być możliwość odstąpienia od umowy po upływie terminu określonego w cz. V. ust. 4. Regulaminu bez dodatkowych możliwości opisanych powyżej

ROZDZIAŁ VII - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:


Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Polska Ekologia Sp. z o.o. ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz, adres e-mail: sprzedaz@swatt.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Polska Ekologia Sp. z o.o. ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie na czas wysyłki zwracanego Towaru.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Oznacza to, że jeśli Konsument zwraca Towar uszkodzony, używany w innym celu niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do zwrotu Konsumentowi Ceny pomniejszonej o utraconą wartość Towaru poprzez nieprawidłowe korzystanie z Towaru.
Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży (np. zakup Towaru jakim jest szkolenie oferowane przez Sprzedającego);
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:


Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, składając ją bezpośrednio poprzez formularz udostępniony w Sklepie internetowym w zakładce Strefa Instalatora, w zakładce REKLAMACJE, ewentualnie przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@swatt.pl l lub też bezpośrednio do producenta Towaru, na adres wskazany na opakowaniu Towaru lub karcie gwarancyjnej, o ile taka jest dołączona do Towaru.

Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie skanu dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).
Reklamacje składane przez Konsumenta rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, w przypadku reklamacja składanych przez Firmę – termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 28 dni od zgłoszenia reklamacji. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
Gwarancja udzielana przez Sprzedającego obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę (w przypadku uznania reklamacji z tytułu gwarancji) tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pozostałe warunki gwarancji określone są szczegółowo w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru, o ile podlega od gwarancji. W przypadku, gdy Towar znajduje się w innym kraju, konieczne jest pokrycie kosztów dostarczenia reklamowanego Towaru przez Zamawiającego do Sprzedającego i odbioru go od Sprzedającego.
Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4,40-951 Katowice, skrytka pocztowa nr 178, www.katowice.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:


Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera, i/lub wypełniając formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku subskrypcji newslettera Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego. Dokonując Zamówienia i/lub wypełniając formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT, podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży.
Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze handlowym, marketingowym, informacyjnym (newslettera).
Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:


Jeśli nabywcą Towarów jest Firma, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona na zasadzie art. 361§2 Kodeksu cywilnego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

Polska Ekologia Sp. z o.o. ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz
z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.swatt.pl”
Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827. z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Umowa sprzedaży została zawarta z Polska Ekologia Sp. z o.o. w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ………………..……………. roku. i

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….
………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

i NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ